• UNE DO TE VOTOJ

    …dhe të votosh GJELBËR në zgjedhjet lokale 2015 është thelbësore për CILËSINË E JETËS SIME!

    Me Shume...

  • faqe

Njoftim per shtyp, grupimi "Të mbrojmë lumenjtë"

Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë”

Nismëtar për moratoriumin ndaj HEC-eve në Shqipëri

Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë” përshëndet takimin e zhvilluar më datë 28 Korrik 2015 “Zhvillimi i burimeve natyrore në harmoni me natyrën” dhe solidarizohet plotësisht me deklaratat e Kryeministrit dhe ministrave të Energjisë dhe të Mjedisit për të mos lejuar ndërtimin e HEC-eve dhe zhvillimin e aktiviteteve minerare brenda zonave të mbrojtura natyrore. Grupimi, i përbërë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare joqeveritare aktive në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe ruajtjes së natyrës, inkurajon iniciativën për të kthyer lumin Vjosa në Park Natyror, si dhe krijimin e një grupi pune për shqyrtimin e licencave për projekteve të hidrocentraleve në të gjithë territorin e Shqipërisë, në mënyrë që të minimizohen ndikimet e tyre negative në rrjedhat ujore në përrenj dhe lumenj. Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë” mbështet zhvillimin e shoqërisë mbi parimet e qëndrueshmërisë, barazisë mjedisore dhe drejtësisë. Ne vazhdimisht advokojnë për planifikim strategjik të zhvillimit hidroenergjetik, në bazë të vlerësimit gjithëpërfshirës social, ekonomik dhe mjedisor të nevojës për ndërtimin e hidrocentraleve, të cilat duhet të marrin në konsideratë edhe përdorime të tjera të ujit, të tilla si ujë për të pirë, për ujitje, dhe shërbimeve të ekosistemit. Ne nuk kërkojmë prishjen e hidrocentraleve të ndërtuara, por i kërkojmë qeverisë që të ndërhyjë, duke kërkuar nga investitorët për të përmirësuar këto hidrocentrale, e cila përfshin respektimin e detyrimeve ligjore dhe praktikave më të mira për ruajtjen e natyrës dhe mbrojtjen e mjedisit, zbutjen e dëmeve të ndodhura tashmë, dhe sigurimin e regjimit të duhur të rrjedhës ekologjike për të siguruar ekosistemet dhe përdoruesit e tjerë të ujit në këtë zonë.

Duke mbështetur qeverinë e Shqipërisë në vendimin e saj për të rishikuar gjendjen e sektorit të hidroenergjisë në vendin tonë, ne sugjerojmë ndalimin e dhënies së licencave të reja për zhvillimin e hidroenergjisë me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe zbatimin e praktikave më të mira për dhënien e koncesioneve, si dhe mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e natyrës. Ne propozojmë mbështetjen tonë për qeverinë dhe ofrojmë ekspertizë profesionale, eksperiencë dhe njohuri në planifikimin strategjik të ujërave kombëtare për të siguruar që lumenjtë tonë të vazhdojnë të rrjedhin dhe mjedis të shëndetshëm për brezat që do të vijnë.

Thirrje për pjesëmarrje

cop21bQendra EDEN është një nga organizatat partnere të seminarit me titull “Çfarë është kaq e “nxehtë” rreth ndryshimeve klimatike : rruga drejt Parisit”, i cili do të zhvillohet në Irlandë, Dublin , 21-23 tetor 2015.

Seminari zhvillohet për të rinjtë të cilët janë të interesuar rreth cështjeve mjedisore dhe për më tepër rreth ndryshimeve klimatike. Seminari do të mundosë që të rinjtë të ndajnë eksperincat e tyre, të fitojnë njohuri rreth zhvillimit të qëndrueshëm, globalizimit dhe COP21 (Conference of Parties 21), të fuqizojë të rinjtë për të realizuar debate të strukturuara në nivel kombëtar dhe të fuqizojë praninë e tyre gjatë zhvillimit të politikave rreth ndryshimeve klimatike. Të rinjtë gjatë këtij seminari do të kenë mundësi që të zhvillojnë dhe një analizë se cila është pika e lidhjes midis organeve qeveritare dhe të rinjve dhe se si ky bashkëpunim mund të përforcohet.

Seminari do të ketë një vijimësi në nivel lokal si rrjedhim  i planit të punës që do të krijohet gjatë seminarit. Të rinjtë do të jenë të angazhuar në organizimin e aktiviteteve lokale, në kalimin e njohurive të fituara të të rinj të tjerë etj.

Të rinjtë duhet të :
•    kenë njohuri baze rreth politikave dhe zhvillimeve në nivel kombëtar rreth ndryshimeve klimatike.
•    kenë njohuri shumë të mira të gjuhës të huaj anglisht ( gjuha zyrtare e komunikimi në seminar është anglisht)
•    jenë të motivuar për një pjesëmarrje aktive gjatë trajnimit dhe të sjellin ide të reja
•    jenë të gatshëm për të ndjekur planin e punës pas përfundimit të seminarit
•    jenë 16-18 vjeç
•    jenë të interesuar rreth çështjeve mjedisore

Për këtë seminar kërkohen pesë të rinj nga Shqipëria.  Për të aplikuar ju lutem përgatisni një letër motivimi në gjuhën e huaj anglisht, jo më shumë se një faqe word-i  ku të përshkruani motivimin tuaj për këtë seminar dhe angazhimin tuaj rreth temës dhe vijimësisë së seminarit.  Si dhe të dërgoni të dhënat e juaja personale nëpërmjet një Curriculum Vitae.

Të dhëna llogjistike:  Udhëtimi mbulohet deri në shumën 400 Euro dhe 60 Euro është mbulimi për aplikimin e vizës. Qëndrimi dhe ushqimi mbulohen nga organizata aplikuese dhe mikpritëse e seminarit.

Afati për të dërguar dokumentat është e shtunë (1 gusht 2015) në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Përzgjedhja do të bëhët duke ruajtur dhe balancën gjinore. Të përzgjedhurit do të njoftohen brenda datës 8 gusht 2015, për të vijuar më tej me aplikimin e vizës.

Organizata aplikuese dhe mikpritëse e seminarit:
ECO-UNESCO ( Irlandë, Dublin ) http://www.ecounesco.ie/
i
Organizatat partnere të seminarit janë:

Qendra EDEN – Shqipëri www.eden-al.org
European Youth Centre Břeclav – Republika Çeke www.eycb.eu 
Hordaland County Council – Norvegji
D.G.T. Association – Rumani www.asociatiadgt.ro 
Ambiente Sociale – Itali

Të mbrojmë lumenjtë

te mbrojme lumenjteNJOFTIM PËR SHTYP

Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë”
Nismëtar për moratoriumin ndaj HEC-eve në Shqipëri

Në kuadër të nismës për kërkesën për moratorium për ndalimin e dhënies së lejeve për koncesione për HEC-e në territorin e Shqipërisë, grupimi “Të mbrojmë lumenjtë”, i cili përbëhet nga organizata mjedisore të shoqërisë civile (INCA, REC Albania, EDEN, Ekolëvizja, Mileukontakt Albania, Shoqata për Bujqësinë Organike, Instituti për Politikat Mjedisore, Qendra EPER), organizuan sot në datë 16.07.2015, një konferencë për shtyp me qëllim lançimin e kësaj nisme dhe prezantimin e qëllimit dhe aktiviteteve të nismës.

Rritja e përdorimit të ujit për prodhimin e energjisë elektrike është një nga trendet e zhvillimit në mbarë rajonin në ditët e sotme. Sipas raportit të vitit 2003 , të Zhvillimit Botëror të Ujit të Kombeve të Bashkuara, 60% e 227 lumenjve më të mëdha botërore janë të fragmentuar rëndë nga digat, devijimet dhe kanalet e ndërtuara me qëllimin e ndërtimit të HEC-eve apo përdorimit të ujërave të lumenjve në bujqësi, industri apo furnizim me ujë të pijshëm, që çojnë në degradimin e ekosistemeve të cilat luajnë një rol thelbësor në filtrimin dhe sigurimin e burimeve e ujërave të ëmbla. Megjithëse kjo mënyrë e prodhimit të energjisë është klasifikuar si burim energjetik i rinovueshëm, një numër marramendës i HEC-eve (rreth 499, burimi AKBN) planifikohet të ndikojnë negativisht në ekosistemet natyrore, duke përfshirë edhe zonat e mbrojtura me vlera të larta, të tilla si parqet kombëtare natyrore. Ndonëse këto zona janë ligjërisht të mbrojtura ndaj zhvillimit të hidrocentraleve , ka shumë shembuj të HEC-eve që janë në punë ose që po ndërtohen në parqet kombëtare (p.sh. HEC-et në parqet e Shebenik-Jablanicës, Valbonës, Lurës, Bredhi i Hotovës, Bënçës, etj.) duke ndikuar negativisht në vlerat natyrore të këtyre zonave deri në degradimin e tyre, vlera që ndikojnë në atraksionin që këto zona ofrojnë dhe në zvogëlimin e vizitorëve të tyre.

Këto çështje të rëndësishme që janë pjesë e planifikimit dhe menaxhimit të integruar të territorit e në veçanti të zonave të mbrojtura natyrore, që tërheqin vëmendjen e të gjithë publikut e në veçanti të atyre që e duan natyrën e bukur shqiptare me vlerat e saj të rralla dhe papërshkrueshme, janë tashmë çështje të nxehta kur prishen ekuilibrat natyrorë, kur bëhen burime konfliktesh komunitare, kur ndryshojnë rrjedhën natyrore të lumit apo kur shkatërrojnë një shpat mali a kodre për interesa të ngushta dhe në dëm të zhvillimit të shoqërisë.

Për të realizuar mbrojtjen dhe menaxhimin me kritere pro mjedisore dhe pro zhvillimit të qëndrueshëm, grupimi “Të mbrojmë lumenjtë” ka ndërmarrë nismën për t’i kërkuar moratorium lidhur me ndërtimin e veprave energjetike në lumenjtë e Shqipërisë për një periudhë 3 vjeçare. Moratoriumi kërkohet para së gjithash për ndalimin e dhënies së licencave për koncesione për HEC-e në të gjithë territorin e vendit. Ky moratorium do të shërbejë për të analizuar situatën aktuale të koncesioneve dhe kushteve të zbatimit të tyre në përputhje me kërkesat ligjore të zhvillimit të territorit si dhe kërkesat e zhvillimit të qëndrueshëm mjedisor. Kjo nismë do të shërbejë në përmirësimin e kuadrit ligjor, zbatimit të praktikave të mira për koncesionet dhe ruajtjen e mjedisit, si dhe për integrimin e konventave dhe direktivave evropiane në dokumentet strategjike kombëtare sikurse janë Strategjia Kombëtare e Ujit, Strategjia Kombëtare e Energjisë, Vlerësimin Strategjik Mjedisor për Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe Planet Kombëtare Sektoriale, zbatimi i ligjit për menaxhimin e integruar të burimeve ujore që është përafrim i direktivës kuadër të ujit të KE, etj., dokumente të cilat janë tashmë në fazat e zhvillimit të tyre.

Në mënyrë më specifike gjatë periudhës së moratoriumit do të nevojitet të rishikohen, pezullohen dhe anulohen të gjitha licencat e dhëna deri më sot në zonat e mbrojtura dhe zonat sensitive lumore me potenciale të larta natyrore me prani të monumenteve natyrore në to. Rishikimi i veprave hidrike mbi lumin Vjose, HEC-i i Kalivaçit, Lengaricës dhe Bënçës janë një prioritet, qëkurse kryeministri i vendit është shprehur për angazhimin qeveritar për ta kthyer lumin Vjosa në Park Kombëtar. Por jo vetëm mbi lumin Vjosë, pasi ka ende koncesione që janë dhënë dhe nuk janë vënë në zbatim dhe që ndikojnë në zonat e mbrojtura natyrore si në lumin e Valbonës, në zonën e Shebenik-Jablanicës, në zonën e Korabit, në zonën e malit të Tomorrit, etj.
Askush nuk thotë “JO” për zhvillimin e shoqërisë, për përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit, për përdorimin efektiv të burimeve natyrore, por i themi ”JO” zhvillimit pa kritere që sjell pasoja katastrofike në mënyrën e menaxhimit të burimeve natyrore.

Kontakt:
Emirjeta ADHAMI
Freshwater Officer
Tel/Fax: +355 4 2231437
Mobile: +355 68 20 62 157   
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Leksione mbi ndikimin e Merkurit ne shendet dhe mjedis!

Në kuadër projektit 20150529 100231 “Le të mbajmë nën kontroll Mërkurin rreth nesh” mbështetur nga IPEN, Qendra EDEN zhvilloi një sërë leksionesh me nxënës të shkollës “Kristaq Rama”, “Cajupi”, vullnetarë të qendrës EDEN. Qëllimi i këtyre leksioneve ishte ndërgjegjësimi i të rinjve dhe marrja e informacionit në lidhje me ndikimin që ka mërkuri në shëndet dhe mjedis. Përgjatë leksioneve të rinjtë u informuan edhe me anë të një dokumentari sensibilizues që Qendra EDEN kishte realizuar me ndihmën e vullnetarëve të saj.

Partnere dhe Donatore