• mos ma prek valbonen per web cover
  • N0aJn1476174656
  • dita e tokes1r
  • Untitled 1 
  • UNE DO TE VOTOJ

    …dhe të votosh GJELBËR në zgjedhjet lokale 2015 është thelbësore për CILËSINË E JETËS SIME!

    Me Shume...

Gëzuar 2017 me dëshira të plotësuara!


Dua të informohem me mënyrën e duhur e të kuptoj drejtë,
WEB FullSizeRenderdua të shikoj të vërtetën,
dua të flas e të dëgjohem,
dua të jemi një shoqëri demokratike që investon për një mjedis të shëndetshëm!

Stafi i qendrës EDEN, në referencë të shkeljeve ndaj ligjeve të informimit dhe konsultimit publik në Shqipëri.
Punuar me dorë  nga vullnetarët e EDEN
                            
                           


Përceptojmë jetesën dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Vazhdon zbatimi i aktiviteteve në kuadër të projektit “Jetesë e qëndrueshme drejt nismave pro-mjedisore”, në 4 shkollat profesionale të rretheve Shkodër,Faqe aktiviteti2 perceptimi Elbasan, Durrës dhe Kamëz (Tiranë).
 
Muaji Dhjetor, shënon zbatimin e Aktivitetit të dytë të këtij projekti, i pari aktivitet që çel punën e drejtëpërdrejtë me studentët e shkollave profesionale ku gjen zbatim edhe ky projekt. Në këtë aktivitet kishim për qëllim të merrnim një perceptim të studentëve që studiojnë në këto shkolla profesionale se sa familjarë janë dhe sa njohuri kanë me konceptet e “Jetesës së Qëndrueshme” dhe “Zhvillim i qëndrueshëm”. Kjo është edhe një ndër sfidat dhe objektivat kryesorë të qeverisë shqipëtare për futjen e koncepteve inovative dhe të shëndetshme në sistemin e edukimit të shkollave profesionale.

Aktiviteti u zhvilluan në ambientet e shkollave profesionale, në formën e një bashkëbisedimi të hapur mes studentëve, mësuesëve dhe grupit të punës nga Qendra EDEN. Moderimi i aktivitetit u bë nga grupi i punës së Qendrës EDEN dhe vullnetarë të saj, me ndihmën e mesuesëve nga grupet e punës të përcaktuara në secilën prej 4 shkollave profesionale ku po zbatohet ky projekt.

Takimet e hapura u zhvilluan me grupe studentësh në mënyrë që bashkëbisedimi dhe shkëmbimi i informacionit mes pjesëmarrësve të ishte i lirëshëm dhe produktiv. Pjesëmarrja e larmishme e studentëve nga nivele të ndryshme interesi (profesioni) dhe moshe (viti i studimit) ishte një metodë shumë efikase rreth një perceptimi sa më të gjërë rreth temës dhe koncepteve që trajton projekti.

Projekti jo pa qëllim adreson shkolla profesionale të vendosura në kontekste të ndryshme gjeografike, ekonomike, sociale dhe kulturore,  ku dhe lidhja e komunitetit me natyrën dhe mjedisin përreth vjen në dimensione të ndryshme. Ky diversitet u reflektua edhe gjatë takimeve të hapura me studentët. Ndjeshmëria e tyre ndaj natyrës, konteksti i problematikave që ata adresonin në lidhje me mjedisin reflektonin shumë kontekstin në të cilin ata jetonin dhe studionin. Rezultate dhe vlerësime të mëtejshme rreth aktivitetit do të reflektohen në një raport vlerësimi, i cili do të shpërndahet mes aktorëve kryesorë të projektit.

Vlerësojmë pjesëmarrjen e më shumë se 300 studentëve, që u bënë pjesë e Aktivitetit të dytë “Vlerësim Perceptimi” dhe mundësinë e tejçimit të informacionit edhe në më shumë prej tyre.

Fotografitë e Aktivitetit të dytë mund ti ndiqni në facebook-un e Qendrës EDEN duke klikuar këtu.

Ky projekt zbatohet nga qendra EDEN dhe mbështetet financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci, Sektori i Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së SH.B.A-së në Tiranë. Mbeshtetur nga Ministria e Mirëqënies Sociale, Rinisë dhe Sporteve, për zbatimin e tij në shkollat profesionale që ai adreson

Organizatat e grupimit “Të mbrojmë lumenjtë” reagojnë përpara Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë

Organizatat e grupimit “ Të mbrojmë lumenjtë” u bashkuan ditën e sotme (19.12.2016) përpara Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë për një protestë EDEN 11 Copy paqësore. Përfaqësuesit e organizatave shfaqën fotografi të Valbonës nga Koncert -Protesta e organizuar në datën 29.10.2016 dhe nga vendet ku po bëhen punime për ndërtimin e Hidrocentraleve. Shenjë dalluese e pjesëmarrësve ishte mbyllja e gojës në shenjë demonstrative  për tju theksuar insititucioneve shtetërore : Ju nuk na dëgjoni, nuk na shikoni, nuk merrni parasysh komunitetin e prekur!  Mesazhi i përcjellë në këtë protestë i paraqitur dhe në formën e një pyetjeje ishte: Keni vendosur të shkatërroni Valbonën? e cila shoqërohej dhe me shkrimin: Ju nuk informoni!

Grupimi, ka realizuar një korrespondencë të gjerë me institucionet shtetërore në lidhje me Valbonën. Letra e fundit i është dërguar në datën 1 dhjetor 2016 Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, për të cilën afati kohor për kthimin e përgjigjes sipas legjislacionit vendas të informimit, ka kaluar.
Organizatat zgjodhën Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për të realizuar këtë reagim duke e vlerësuar atë si një organ shumë të rëndësishëm në procesin vendimarrës për ndërtimin e hidrocentraleve në lumenjtë e Shqipërisë, në rastin konkret në Valbonë.  

Organizatat mjedisore i drejtohen dhe njëherë institucioneve duke i bërë thirrje që të merren masa për mbrojtje të lumenjve në Shqipëri, për një zbatueshmëri të legjislacionit vendas dhe pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse të komunitetit dhe shoqërisë civile.


Aktiviteti zhvillohet në kuadër të projektit"Perspektivë drejt integrimit në Bashkimin Evropian-Angazhim i qytetarëve aktive dhe shoqërisë civile në politikat mjedisore“ i zbatuar nga Qendra EDEN, pjesë e programit "Shoqëri civile shqiptare për një mjedis Evropian" (ACHIEVE) zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit Shqipëri (REC Shqipëri) dhe financohet nga Bashkimi Evropian në Shqipëri.

Fotografi te aktivitetit ne facebook te Qendres EDEN

Thirrje për pjesëmarrje - vizitë studimore

Youth Environment Europe (YEE) fton vullnetarët e interesuar të EDEN të bëhen pjesë e vizitës studimore “Eksplorimi i barazisë gjinore në projektet mjedisore”. Vizita studimore ka si qëllim hulumtimin rreth temës së barazisë dhe perspektivës gjinore në projekte rinore mjedisore dhe mënyrat se si adresohet kjo tematikë në punën e organizatave rinore mjedisore.

Secilit pjesëmarrës do ti jepet mundësia:
     - të njihet me realitetet dhe përvojën e çështjeve gjinore në vende të ndryshme evropiane;
     - të mësojë më shumë për integrimin gjinor, veçanërisht në punën me rininë;
     - të punojë konkretisht me mënyrat se si projektet e mjedisit mund të ndërlidhen me çështjet gjinore ;
     - të rrisi kapacitet dhe aftësitë mbi një tematikë e cila është në rend të ditës dhe po merr prioritet gjithnjë e në rritje.studdy session gender


Datat: 5-12 Mars 2017
Vendi: European Youth Center, Strasbourg, Francë
Afati për plotësimin e aplikimit online: 19 Dhjetor 2016
Tarifë për pjesëmarrje: 50 EUR
Udhëtimi, akomodimi dhe ushqimi janë të mbuluara nga aktiviteti

Për tu informuar më shumë rreth projektit lexoni nëpërmjet këtij linku
Thirrjen për pjesëmarrje e gjeni këtu
Formati i aplikimit plotësohet online në ketë link 

Ju lutemi të na drejtoheni për çdo paqartësi që mund të keni dhe shfrytëzoni mundësinë për të qënë pjesë e një trajnimi shumë të vyer!

Partnere dhe Donatore