• Dita e tokes 2017 Cover web eden
  • ambasada amerikane booklet collage 2017 04 12
  • IMG 2070
  • mos ma prek valbonen per web cover
  • N0aJn1476174656
  • dita e tokes1r
  • Untitled 1 

Të njohim ligjin "Për njoftimin dhe konsultimin publik"

Qendra Mjedisore EDEN, datë 16 Maj 2017, pranë Hotel Tirana International, zhvilloi takimin e quajtur “ALTOPARLANT”, ku prezantoi Raportin mbiMonitorimi i ligjit zbatimin e Ligjit 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Vetë tituli i veçantë i ideuar për këtë takim, lë të kuptosh rendësinë që ka informimi i duhur dhe angazhimi i çdo qytetari në vendimmarrjen publike, mundësi dhe të drejtë që ja siguron Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Për nga vetë rendësia që ka ky ligji për demokracinë, transparencën dhe forcimin e rolit të qytetarit në vendimmarrje, qendra EDEN monitoroi ligjin e njoftimit dhe konsultimit dhe zbatimin e tij në kontekstin e vendimeve me ndikim në mjedis. Monitorimi u zhvillua prej periudhës 1 janar-31 dhjetor 2016, në 10 institucione publike që në mënyrë direkte apo indirekte janë të lidhura me sektorin e mjedisit. U përzgjodhën 8 nene për tu monitoruar, të cilët i japin identitetin ligjit dhe qëllimit të tij dhe u identifikuan 23 indikatorë monitorimi.

Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të shoqërisë civile, koordinatërët e njoftimit dhe konsultimit publik në institucionet përkatëse të monitoruara në këtë raport dhe institucione të tjera të linjës, përfaqësues të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe Ambasadës Suedeze, studentë e qytetarë të interesuar. Pjesë e panelit të ftuar ishin: Znj. Anola Xhuli- Drejtor i Drejtorisë së Çështjeve Juridike, Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale; Z. Enio Haxhimihali - Drejtor Kabineti, Institucioni i Avokatit të Popullit; Z. Antoine Avignon- Menaxheri i sektorit të Mjedisit, Energjisë, Infrastrukturës dhe  Mbrojtjes Civil, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri; Z. Rezart Kapedani – Manaxher Granti, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Shqipëri;  Znj. Ermelinda Mahmutaj – Drejtoreshë Ekzekutive, Qendra mjedisore EDEN e cila prezantoi raportin e hartuar. Moderimi u krye nga gazetari, Z. Ben Andoni.

Takimi u ndoq me diskutime nga organizatat mjedisore me raste konkrete të rëndësisë së njoftimit dhe konsultimit publik si dhe koordinatorët e njoftimit të pranishëm shtjelluan procedurën e ndjekur nga institucioni i tyre për njoftimin dhe konsultimin bazuar në ligjin përkatës.

Panelistët në vija të përgjithshme ndanë me të pranishmit eksperiencën e tyre me ligjin “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, si edhe theksuan rendësinë që ka ky ligj, mundësinë që i jep qytetarit për t’u përfshirë në proceset vendimmarrëse, si edhe rolin kyç që kanë organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet shtetërore për të ndërgjegjësuar individët drejt mekanizmave ligjorë që janë në funksion dhe në dobi të qytetarëve.
Në këtë takim, u gjendën së bashku disa aktorë kyç të cilët ndikojnë dhe ndërveprojnë për respektimin dhe njohjen e ligjit, i cili i jep “zë” të drejtave të individit dhe fuqizon rolin thelbësor që secili nga ne ka në proceset vendimmarrëse.

Raport mbi zbatimin e Ligjit 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik"
Fotografi të takimit në faqen facebook qendra EDEN
Video udhezuesi Altoparlant

Aktiviteti zhvillohet në kuadër të projektit "Perspektivë drejt integrimit në Bashkimin Evropian-Angazhim i qytetarëve aktivë dhe shoqërisë civile në politikat mjedisore“ i zbatuar nga Qendra EDEN, pjesë e programit "Shoqëri civile shqiptare për një mjedis Evropian – ACHIEVE”, zbatohet nga REC Shqipëri dhe financohet nga Bashkimi Evroprian në Shqipëri.

Dita e Drinit 2017!

Lidhja e fortë midis njerëzve dhe natyrës - vendimtare për menaxhimin e përbashkët të Basenit të Lumit Drin!
Duke vazhduar organizimin e sukseshëm, Dita e Drinit për të 4-in herë radhazi u celebrua në 5-6-7 Maj 2017 në 4 shtete për të sensibilizuar një gamë të gjerë aktorësh lokalë mbi vlerën kritike të pellgut të lumit Drin dhe shërbimet e tij ekosistemike në cilësinë e jetës së përditshme të komunitetit lokal dhe aktivitetin ekonomik. Rreth 1.5 milion njerëz mbështeten në burimet e ujërave të ëmbla të pellgut për ujë të pijshëm. Ata gjithashtu mbështeten në aktivitetet ekonomike që përdorin ujin e Drinit si bujqësia, peshkataria, industria, prodhimi i hidrocentraleve dhe turizmi. Dita e Drinit synon gjithashtu të mobilizojë vendimmarrësit dhe përdoruesit drejt veprimeve që do të sigurojnë që uji të jetë i disponueshëm për të gjitha përdorimet në cilësi dhe sasi të mjaftueshme. Festime të mëdha u celebruan dedikuar Basenit të lumit Drin në gjithë vendet bregore të Drinit, në bashkëpunim me OJQ-të partnere në, nga Liqeni i Ohrit dhe dalja e lumit Drin në Strugë në jug deri në lumin Buna deri në Detin Adriatik në veri: në Liqenin e Ohrit dhe rrjedhjen e lumit Drin i Zi - OJQ Gracshnica, në rrjedhën e Drinit të Bardhë - OJQ ERA, në deltën e Bunës - OJQ Green Home, në Liqenin e Fierzës OJQ Qendra EDEN dhe INTBAU, Kukës - OJQ PPNEA.
Në veçanti, në zonën e liqenit të Ohrit dhe daljen e lumit Drin, aktiviteti "Menaxhimi i burimeve natyrore me mençuri - mban lumin Drin në zemrën tonë" është organizuar në bashkëpunim me OJQ-në GRASHNICA. Ai përfshinte ngjarje të ndryshme lumore dhe lumenjsh që mbulonin gjatësinë e liqenit të Ohrit nga Ohri në Bashkinë e Strugës dhe në lumin Drin i Zi. Gjithashtu u festua diversiteti i komunitetit që jetojnë në pellgun ujëmbledhës të Drinit dhe respektojnë dhe nxisin pluralizmin kulturor. Festimi u nda në dy pjesë. Vizita e parë në shkollën e mesme në impiantin e trajtimit të ujërave të zeza në fshatin Lozhani në bregun e lumit Drin dhe eko-karavan dhe aktivitet informuese në fshatrat e lumit Koselska lidhur me praktikat bujqësore dhe ndotjen.
Në zonën e Drinit të Bardhë u organizuan ngjarjet në Radavc në burimin e Drinit të Bardhë në bashkëpunim me OJQ ERA. Aktiviteti "Drini ynë, që lidh njerëzit dhe natyrën", përmbante panairin publik dhe mbledhjen e palëve të interesit, organizoi dy udhëtime 1 ditore në terren për të rinjtë, ku mund të bënin monitorimin e biodiversitetit me paketa të përgatitura për biodiversitetin dhe gjithashtu Edukimi Mjedisor u sigurua ERA në 4 shkolla fillore me material në indikatorët e cilësisë së ujit. Gjatë eventit u mblodhën së bashku përfaqësues nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencia Kosovare e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Administrata Lokale, si dhe ekspertë të Institutit Hidro-Meteorologjik.

Në Kukës, Shqipëri Dita e Drinit u zhvillua nën moton "Festimi i biodiversitetit të lumit Drin" në bashkëpunim me OJQ-në PPNEA. Ky event hapi mundësi për shumë aktorë dhe studentë për të zbuluar zonën e Kukësit dhe për të eksploruar pikat e nxehta më të vlefshme dhe për tu njohur me shumë lloje të shpendëve në zonën e mbrojtur. Konkursi i fotografisë mjedisore u organizua për studentët me ceremoninë e përzgjedhjes dhe të fituesit në shkollën e mesme. Gjithashtu në Kukës u zhvillua edhe një aktivitet tjetër me titull "Lumi Drin, një pasuri që duhet mbrojtur” organizuar nga Qendra EDEN. Eventi u fokusua në një prezantim të historikut të Lumit Drin; pjesë teatrale, parade mjedisore dhe punime me material të riciklueshme; Guidë natyrore dhe lojra interaktive u zhvilluan përgjatë Kënetës, U përcollën njohuri rreth Lumit Drin, florës faunës, dhe problematika të tjera që has lumi Drin. Eventi u promovua në median lokale ku zuri një pjesë rë rëndësishm,e në promovimin e ditës së Drinit.

Në Liqenin e Fierzës OJQ-ja INTBAU organizoi eventin me titull "Zbulimi i zonave të pashkelura përgjatë Komanit dhe liqenet e Fierzës në Basenin e Drinit ". Pjesa e parë e eventit ishte realizimi i një udhëzuesi të detajuar me informacion historik rreth zonës mes dy liqeneve. Pas kësaj një udhëtim me varkë u organizua për të vizituar zonën së bashku me udhëtimin në terren në zonat arkeologjike dhe në një nga fshatrat për të njohur vlerat dhe mënyrën e jetesës në këtë zonë. Aktiviteti u pasua me theksimin e potencialit të turizmit energjetik.
Në lumin Buna aktiviteti me titull "Festimi i Ditës së Drinit" u implementua nga OJQ GREEN HOME. Aktiviteti u përqendrua në organizimin e kampit edukativ për 40 pjesëmarrës (Studentët e Biologjisë, Mbrojtjen e Mjedisit dhe nxënësit e shkollave të mesme nga Bashkia e Ulqinit) në Ada Buna më 6 - 7 maj 2017. Fushata për rritjen e ndërgjegjësimit filloi në mediat sociale (në faqen e FB të Green Home) përmes organizimit të një kuize online. Leksione mbi qëndrimin dhe mënyrën për të marrë pjesë në natyrë, u siguruan aplikacione të teknikave, praktikave / punën në terren dhe Festivali i Ditës së Drinit-netët mbledhur rreth zjarrit, tregimet lokale për Basenin e Drinit dhe performancën muzikore , ishin kulmi i aktiviteteve.
Këtë vit, aktivitetet u mbështetën nga Programi Lehtësues i Fondit Global për Mjedisin (GEF) projektit me titull “Mundësimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe menaxhimi i integruar i burimeve ujore në pellgun e zgjeruar të lumit Drin” (Projekti Drin) i zbatuar nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe ekzekutohet nga Global Water Partnership (GWP) përmes GWP-Mediterranean (GWP-Med).
Aktivitetet zbatohen nën patronazhin e Veprimi i Koordinuar i Drinit, process i ndërtuar për zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit për Menaxhimin e Basenit Drin (MoU Drin, nënshkruar në Tiranë, 25 nëntor 2011), për të rritur bashkëpunimin ndërkufitar me qëllim Mbrojtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve të përbashkëta të ujërave të basenit të Drinit. Ekziston një ndërlidhje mes Prespës, Ohrit dhe Liqeneve të Shkodrës, dhe lumenjve Drin dhe Buna, ndërsa sfidat mjedisore me të cilat ballafaqohet në të gjithë pellgun janë të natyrës ndërkufitare.

Ndaj, ekziston një ndërvarësi e fortë midis të gjithë aktorëve vendorë dhe rajonalë të përfshirë, gjë që e bën ndërsektorial midis aktorëve me njohuri të ndryshme.

Trajnim për VNM dhe VSM

Vazhdimisht flitet për rëndësinë që ka zhvillimi i projekteve të qëndrueshme të cilat i vijnë në ndihmë qytetarit dhe ndikojnë sa më pak në mjedisin ku18320638 10154877174602561 4844998781187975614 o ne ndodhemi . Ka një bazë ligjore dhe ka insitucione në vend të cilat përcaktojnë rolin që ka qytetari apo institucioni për një pjesëmmarje sa më transparente në proceset vendimmarrëse, megjithatë shihet nevoja e një shpërndarje më të mirë informacioni apo njohje më të mirë sit ë bazës ligjore, të institucioneve kompetente dhe të rolit të secilit aktor kyç. Për të ardhur në ndihmë kësaj çështjeje në qytetet zbatuese të projektit “Shoqëri pjesëmarrëse në vendimmarrje”, vijojnë trajnimet me titull “Procedurat e VNM/VSM: bazat ligjore dhe roli i pjesëmarrjes së publikut”. Ky trajnim është zhvilluar në Vlorë nga Qendra për Kërkim, Bashkëpunim dhe Zhvillim - CRCD" (9 mars 2017), në Berat "Për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore - PMSM” (16 mars 2017), për të vijuar në Shkodër “Qendra e Informacionit Aarhus - AIC Shkodër ” (11 Prill); Elbasan “Klubi Ekologjik Elbasan - KEE” (18 Prill). Në këto trajnime kishte përfaqësues që ishin studentë, përfaqësues të Komunës, të Inspektoratit të Mjedisit, të institutit të shëndetit publik, të Agjencive Mjedisore rajonale, të administratës së Zonave të Mbrojtura, OJF, media, ekspertët e mjedisit, mësues dhe me tu përmbyllur trajnimi i fundit u zhvillua në Tiranë në 4 maj 2017 organizuar nga Qendra Mjedisore EDEN.

Ky trajinim që shërben për të rritur të kuptuarit të dokumentacionit të VNM/VSM, bazën ligjore dhe për të ndikuar në rritjen e ndërgjegjësimit për informim dhe pjesëmarrje në proceset vendimarrëse, mblodhi në Tiranë (4 maj 2017) rreth 40 pjesëmarrës: studentë të degëve Biologji drejtimi mjedis, Inxhinierë mjedisi, punonjës të lirë etj.  Ekpertiza ne trajnimin e organizuar në Tiranë u dha nga Z. Enio Haxhimihali, Expert ligjor në sektorin e mjedisit dhe Znj. Alminda Mema, Drejtoreshë Ekzekutive Qendra e Informacionit Aarhus, Shkodër.18359055 10154877029387561 3679299063892438624 o

Trajnimi një ditor kishte një  kombinim të pjesës teorike dhe të rasteve më konkrete, pjesë e cila në trajnim kishte më shumë interes dhe diskutime. Pjesëmarrësit zhvilluan dhe sesione praktike të komentimit të raporteve të Vlërsimit të Ndikimit në Mjedis, si dhe identifikimin konkret të rasteve të cilat kërkojnë një vlerësim strategjik në mjedis apo vlerësim të ndikimit në mjedis. Trajnuesit shpjeguan dallimet kryesore të proceseve dhe rëdnësinë e zhvillimit të njërit në krahasim më tjetrin në varësi të investimit konkret.

Përshtypje të pjesëmarrësve Z. Murat Lushka - “Trajnimi nga vlerësimi im ishte shumë i mirë sepse na angazhoi ne, të cilët jemi të diplomuar për inxhinieri mjedisi në fushën ku kemi studiuar. Ky trajnim dhe të tjerët në vazhdim besoj do të na fusin në një linjë mesimesh mbi mjedisin dhe eksperienca personale të cilat do të na ndihmojne në të ardhmen. Shpresoj të kemi sa më shumë trajnime të tilla, gjithashtu dhe pjesmarrje në projektet që ju mund të organizoni”.

Dikutimi u shoqërua me raste konkrete dhe më të njohura nga publiku, si ndërtimi i hidrocentraleve në Valbonë, në Vjosë, kompleksit turistik në  Divjakë etj.Pjesëmarrja dhe interesi i lartë për këtë trajnim tregon nevojën e zhvillimit të trajnimeve të tilla sa më të shpeshta dhe të nevojës së shkëmbimit të informacionit dhe ideve.

Fotografitë e trajnimit i ndiqni në facebook të Qendrës EDEN duke klikuar këtu.

Nëse doni të ndiqni zhvillimin e këtij trajnimi dhe në qytetet të tjera mund të ndiqni linqet e mbulimit mediatik:
Qendra për Kërkim, Bashkëpunim dhe Zhvillim (CRCD), Vlorë
Për mirëqënie sociale dhe Mjedisore, Berat, TV Globe
Qendra e Informacionit Aarhus, Shkodër: TV1 Channel:
Klubi Ekologjik Elbasan: Elbasan TV

Projektit “Shoqëri pjesëmarrëse në vendimmarrje“ drejtuar nga qendra mjedisore EDEN, zbatohet në pesë qytete të Shqipërisë në sajë të bashkëpunimit me organizatat lokale: Klubi Ekologjik Elbasan-KEE (Elbasan), Qendra e Informacionit Aarhus – AIC (Shkodër), Qendra per Kerkim Bashkepunim dhe Zhvillim – CRCD (Vlorë), Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore - FSEË (Berat). Ky projekt po zbatohet përmes Programit të Grantit të CO-SEED Shoqëria Civile Vepron për Zhvillimin Socio-Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm. Ky projekt është finacuar nga Bashkimi Evropian përmes programit të lehtësimit të shoqërisë civile dhe medias të Bashkimit Evropian 2014-2015 – Mbështetje për rrjetet tematike të Organizatave të Shoqërisë Civile

Festimi i Ditës së Drinit!

drinGEF Drin Project/GWP-Med dhe Qendra EDEN festuan ditën e premte, datë 5 maj, Ditën e Drinit, në zonën e Kënetës, Kukës.
Ky event u organizua në kuadër të projektit me titull: “Mundësimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe menaxhimi i integruar i burimeve ujore në pellgun e zgjeruar të lumit Drin”. Projekti implementohet nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe ekzekutohet nga Global Water Partnership (GWP) përmes GWP-Mediterranean (GWP-Med), në bashkëpunim me Komisionin Ekonomik të Kombeve të Bashkuara (UNECE).
Qëllimi i projektit është të promovojë menaxhimin e përbashkët ndërkufitar të burimeve ujore të basenit të zgjeruar të Drinit, duke përfshirë mekanizmat e koordinimit midis komisioneve të ndryshme të nën-basenit (Liqenet Prespa, Ohër dhe Shkodër-Buna).

Eventi u fokusua në një prezantim të historikut të Lumit Drin nga përfaqësuesi i Zonave të Mbrojtura në Bashkinë e Kukësit Z. Besnik Hallaçi. Më pas vijoi me një pjesë teatrale të përgatitur nga nxënësit e shkollës Avni Rustemi. Pjesa ishte realizuar rreth cështjeve mjedisore dhe problematikave që haset në lumenjtë e shqipërisë dhe vecanërisht lumi Drin. Paradë mjedisore dhe punime me materiale të riciklueshme u prezantuan nga nxënësit. Ndërgjegjësimi i komunitetit në reduktimin e qeseve plastike dhe përdorimi i cantave beze. Ku më pas këto çanta dhe u pikturuan nga vetë ata. Një Guidë natyrore dhe lojra interaktive u zhvilluan përgjatë një segmentit të Kënetës, asistuar nga përfaqësuesi i Bashkisë Kukës në sektorin e zonave të Mbrojtura. U përcollën njohuri rreth Lumit Drin, florës faunës, dhe problematika të tjera që has lumi Drin. Pjesëmarrës në këtë event ishin përfaqësues të ndryshëm si: nxënës, mësues, prindër, pushteti lokal, media etj. Klikoni këtu pë të parë fotot e realizuara nga kjo ditë!

Partnere dhe Donatore