Search
Legjislacion

Per vleresimin strategjik mjedisor- Fletore zyrtare e republikes se Shqiperise (19 mars 2013)(PDF)


► Ligji nr.10440, date 07.07.2011 - Per vleresimin e ndikimit ne mjedis


►Ligji nr 10431, date 09.06.2011 - Per mbrojtjen e mjedisit


►VKM Nr.994, date 02.07.2008- VKM Per Terheqjen e Mendimit te Publikut ne Vendimarrje per Mjedisin


Ligji nr 8672, Date 26.10.2000- Konventa e Aarhus-it


►  Ligji nr.8503, date 30.06.1999 - Per te drejten e informimit per dokumenta zyrtare

Built by Gorani.net