Search
Rreth nesh

Cila është qendra EDEN?
Qendra Mjediore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN) është një nga organizatat mjedisore më aktive  në Shqipëri.

Misioni: Qendra EDEN është një organizatë jo qeveritare, jo politike dhe jofitimprurëse e cila ka për qëllim të kontribuojë në një zhvillim të qendrueshëm dhe mjedis të shëndetshëm nëpërmjet ofrimit të shërbimeve në partneritet me aktorët e interesuar.

Vizioni: EDEN beson se një zhvillim i qendrueshëm dhe mjedis i shëndetshëm është i mundur!

Organizata është themeluar në muajin Mars të  vitit 2004, duke u shkëputur prej mbështetjes eksperte të ofruar nga Milieukontakt Oost Europa, dhe ka në përbërje të saj:

  •      Një grup trajnerësh të mirëstabilizuar të cilët i ofrojnë asistencë dhe ngritje kapacitetesh grupeve synuese të qendrës;
  •      Një grup Udhërrëfyesish Natyre i përbërë nga të rinj të përgatitur për të ofruar edukim mjedisor dhe guida në natyrë;
  •      Një grup vullnetarësh i përbërë nga të rinj të motivuar dhe të angazhuar në projekte të ndryshme ndërgjegjësimi me komunitetin;
  •      Një qendër burimore me një biblotetkë me libra të shumëllojshëm dhe informacion mjedisor, e cila është krijuar nga stafi i qendrës, dhurimet nga individë të ndryshëm dhe nga kontributi i partnerëve tanë.

Për të përmbushur misionin e saj strategjik dhe objektivat, qendra e fokuson punën në 4 drejtime kryesore:

  •      Ngritje Kapacitetesh
  •      Edukimi Mjedisor
  •      Praktika të Menaxhimit Mjedisor
  •      Informimi dhe Pjesmarrja Publike

Pas më shumë se 5 vite bashkëpunimi, investimi, motivimi dhe punë intensive qendra EDEN ofron për grupet e saj të synuara shërbimet e mëposhtme:

Grupi i synuar: Organet qeveritare qendrore dhe lokale
Shërbimet e ofruara:  Asistencë teknike
                                         Lehtësim
                                         Oponencë
                                         Bashkëpunim dhe koordinim të aktiviteteve me komunitetin
                                         Monitorim

Grupi i synuar:  Komuniteti
Shërbimet e ofruara:  Fushata për zhvillimin e komunitetit
                                        Fushata për ndërgjegjësimin  e komunitetit
                                        Programe edukuese
                                        Lehtësim i proceseve të PLVM dhe Axhendës së Gjelbër

Grupi i synuar:  Shkollat dhe kopshtet
Shërbimet e ofruara:  Trajnime mbi Edukimin Mjedisor
                                         Zhvillime të kurrikulave
                                         Udhërrëfime në natyrë
                                         Orë të hapura në qendrën e Edukimit Mjedisor
                                         Shkollë verore
                                         Aktivitete ndërgjegjësuese

Grupi i synuar: 
Bizneset
Shërbimet e ofruara:  Aktivitete për rritjen e ndërgjegjësimit
                                         Trajnime
                                         Monitorim
                                         Bashkëpunim për punën me komunitetin
                                      

Grupi i synuar:
  OSHC dhe grupet komunitare
Shërbimet e ofruara:  Trajnime
                                         Ngritje kapacitetesh
                                         Rrjetëzim
 

 

Built by Gorani.net