CaptureTitulli i projektit:          "Partneritet per Axhendat e Gjelbërta Lokale"
Kohëzgjatja:                  Mars 2010 – Dhjetor 2011
Vendndodhja:               Hollandë, Maqedoni, Mal i Zi, Shqipëri
                                       (Dajç Bregu i Bunës,Prezë)
Mbështetur nga:           Komisioni Evropian
 Buxheti:                        58,650.00 euroProjekti ka për qëllim ngritjen e një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile në Hollandë, Maqedoni, Shqipëri dhe Mal të Zi, të cilat do të punojnë bashkarisht me pushtetet vendore në zbatimin e projekteve mjedisore të hartuara përgjatë procesit të Axhendës së Gjelbër.

Gjatë tij u ndanë praktikat më të mira të projekteve mjedisore të zbatuara në Kroaci si vijim i procesit të Axhendës së Gjelbër duke konsideruar frymën e aderimit në BE.
Si rezultate kryesore të këtij projekti u zhvillua një program për ngritjen e kapaciteteve të trajnerëve dhe stafit të pushteteve vendore, zbatimi i dy projekteve të gjelbërta në Shqipëri, ngritja e rrjetit të organizatave mjedisore, publikimi i një manuali me praktikat më të mira dhe elementë të mirëqeverisjes.