Projekte dhe shërbime

100 1302Titulli i projektit: "Strategjia e parë mjedisore për mjedise të shëndetëshme në
                                             Tiranë"
Kohëzgjatja:                        Mars 2004 – Korrik 2005
Vendndodhja:                     Tiranë
Mbështetur nga:                 Organizata Botërore e Shëndetit – zyra e Tiranës
                                     Buxheti:                               11,000 Euro

Në Mars të vitit 2004, qendra EDEN i ofroi mbështetjen e saj Bashkisë Tiranë ( drejtorisë së pastrim –gjelbërimit) për përgatitjen e planit të veprimit të menaxhimit të mbetjeve urbane të vitit 2004. Kjo mbështetje u pasua nga përgatitja e planit të veprimit për parqet dhe rekreacionet për të njëjtin vit.