Titulli i projektit:       Së bashku një sy për mjedisin II
Kohëzgjatja:             15 Mars 2018 –  15 Tetor 2018
Vendndodhja:            Tiranë
Mbështetur nga:        Programi “Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri” (SENIOR II) financuar nga Qeveria Suedeze në Shqipëri dhe zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit, REC, Shqipëri 
Buxheti:                    2.594.000 Lekë           

Projekti ka për qëllim: Të nxisë zbatimin e politikave dhe praktikat më të mira që sigurojnë energji të pastër dhe të përballueshme për komunitetin në Shqipëri. Objektivat e projektit janë: Të sillet në tryezat e politkë bërjes qendrore dhe vendore rëndësia e investimeve në eficencen e energjisë në ndërtesa; Të rritet informimi dhe edukimi i publikut të gjerë dhe aktorëve të interesit mbi eficencën e energjisë në ndërtesa.
Qendra EDEN do të zbatojë këtë projekt në qytetin e Tiranës dhe rezultatet e pritshme për tu arritur janë: Rekomandimet konkrete të rrjetit të vigjilencës për politika dhe investime më të mira në rritjen e performancës së energjisë në ndërtesa vlerësohen nga vendimmarrësit; Bashkëpunimi i njësive vendore për përqasje në investime dhe politika vendore për rritjen e eficencës së energjisë në ndërtesa rritet dhe konkretizohet përmes programeve të shkëmbimi t dhe konferencave; Adresohen ngërçet e zbatimit të ligjit për performancën e energjisë në ndërtesa në Komisionin Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese Tregëtinë dhe Mjedisin; Rrjeti i vigjilencës ngre kapacitetet e tij dhe rrit pjesëmarrjen dhe influencën në sektorin e energjisë; Publiku i gjerë, brezat e ardhëshëm, politikanët e ardhshsëm, aktorët politikë aktualë informohen dhe rrisin njohuritë mbi rëndësinë e politikave dhe investimeve në eficencën e energjisë në ndërtesa.