Rreth Sektorit

Pjesmarrja dhe informimi i Publikut

Informimi dhe pjesmarrja publike është sektori më i ri i punës sonë. E filluam punën si një organizatë watchdog-u në partneritet me Rrjetin e CEE Bankwatch  duke monitoruar Institucionet Financiare Ndërkombëtare duke u bërë kështu organizata e vetme watchdog në vend. Zgjerimi i shërbimeve tona në këtë sektor ka kaluar në të qënit pjesë ë Bordit të Konventës së Aarhusit në Shqipëri në vitin 2010, në monitorimin e zbatimit të Konventës së Aahrus-it dhe në monitorimin e zbatueshmërisë së legjislacionit mjedisor.