Botime

truri me gjethe
Publikim: Dritaret e të jetuarit dhe punuarit Gjelbër

(Mars 2017)

Ky udhëzues është hartuar në mbështetje të plotë të prioriteteve të qeverisë në edukimin dhe zhvillimin e profesioneve të reja, projekti ka patur për qëllim të krijojë lidhjen dhe kulturën e një jetesë të qëndrueshme me mjedisin dhe një mënyrë të punuari pro-mjedisore.