raport per sheq
Realiteti i banorëve pranë vend depozitimit të mbetjeve në Sheq, Fier

(Korrik 2018)

Ky është një raport faktesh nga misioni në terren në vend depozitimin e mbetjeve në Sheq, Fier. Raporti fakton situatën aktuale bazuar në vizitat monitoruese për gjetjen e fakteve, në korrespondencën e mbajtur me institucionet përkatëse dhe në takimet me banorët e zonës