Act4Drin f iimage
Pasuria natyrore dhe trashëgimia e basenit të lumit Drin: frymëzimi i veprimeve tona të përbashkëta, MIO-ECSDE, 2015

(2015)

Për herë të parë botimi i gjuhës shumëgjuhëshe (pesë gjuhë) që nxjerr në pah pasurinë e jashtëzakonshme të biodiversitetit të ujërave të ëmbla të basenit të lumit Drin është prodhuar nëpërmjet përpjekjeve kolektive të shoqërisë civile të rajonit. Ajo synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për vlerën e pasurisë së përbashkët natyrore dhe në fund të fundit të shkaktojë veprime individuale ose kolektive drejt ruajtjes së biodiversitetit të basenit dhe shërbimeve të saj të paçmueshme të ekosistemit.

Raport tregues vlerësimi mbi menaxhimin e mbetjeve spitalore në 5 qytete të vendit

 (Nentor 2014)

Raporti tregues i vlerësimit të menaxhimit të mbetjeve spitalore në 5 qytetet të vendit, publikohet pas një pune kërkimore dhe vlerësuese e cila ka zgjatur për 7 muaj. Ai ka si qëllim kryesor të japë informacion tregues në lidhje me boshllëqet në zinxhirin e menaxhimit të mbetjeve spitalore në vend (boshllëqe që shkaktojnë situatën aktuale kaotike).