Foto manuale GC Biodiversitet
Manuali "Reago, Përfshi dhe Frymëzo”

(Gusht 2021)

Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik “Reago, Përfshi dhe Frymëzo" jep një guidë të qartë dhe lehtësisht të përdorshme për planifikimin dhe organizimin e fushatave për mbrojtjen e mjedisit. Manuali është rezultat i trajnimit të mbajtur në bashkinë Has me përfaqësues të bashkisë Has dhe komunës Klinë në kuadër të projektit ndërkufitar  "KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente"   e komuna Klinë

Energy Poverty Red Flag Report Cover 318x450
Ekonomia dhe ndërmarrësia e gjelbër

(Qershor 2021)

Manuali "Ekonomia dhe ndërmarrësia e gjelbër" synon të ndikojë në zhvillimin e njohurive të qytetarëve në zonën ndërkufitare Shqipëri - Kosovë për kalimin në një ekonomi të gjelbër duke patur parasysh lidhjet vitale midis ekonomisë, shoqërisë dhe mjedisit. Manuali i drejtohet çdo bashkie në Shqipëri dhe Kosovë  dhe është hartuar si vijim i trajnimit të zhvilluar në Klinë Kosovë me përfaqësues nga bashkia Has dhe Klinë