Pjesëmarrja publike në vendimarrjen mjedisore

NJË SY PËR MJEDISIN!”
RRJETI I PARË I VIGJILENCËS MJEDISORE NË SHQIPËRI

Vigjilenca mund të konsiderohet si një evoluim i termit “qen roje” (watch-dog). Ajo ka dy elementë të rëndësishëm në procesin e saj: 1) praktika e “zhbirilimit” dhe 2) kërkesa e llogarisë që qytetarët i drejto-jnë qeverisë dhe bizneseve të zhvillimit të cilët (këta të fundit) me veprimtarinë e tyre kanë ndikim mbi jetën shoqërore dhe politike. Këto dy elemente i japin veprimtarisë vigjiluese një natyrë formale që zakonisht ndërmerret nga organizatat e shoqërisë civile të cilat në këtë rast quhen organizata vigjiluese.

Si u krijuam?

“Një sy për mjedisin!” është rrjeti i parë vigjilues mjedisor. Ai u krijua në vitin 2013 nga 7 organizata partnere që filluan punën bashkarisht në projektin “Së bashku një sy për mjedisin!”. Projekti u mbështet financiarisht nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) nëpërmjet programit SENiOR-A, i cili në vetvete përfaqëson edhe nismën e parë të organizimit tematik të organizatave mjedisore në vend. Rrjeti nuk përfaqëson një entitet të regjistruar, por një grupim organizatash që punojnë nën të njëjtën tematikë, qëllim, strategji dhe standart. Organizatat partnere në rrjetin vigjilues përfaqësojnë organizata mjedisore të cilat veprojnë në nivel vendor, dhe ndikojnë me politikat dhe aktivitetet e tyre në nivel kombëtar. Të ndjeshme mbi çështjet e të drejtave mjedisore, dhe njohës të mirë të gjendjes së mjedisit në zonat e tyre të veprimit, ato, më parë këtij projekti, asnjëherë nuk kishin punuar si vigjilues të mirëlltë.Tani këto organizata përfaqësojnë një rrjet të fortë me rol vigjilues, të hapur për të rritur anëtarët e tij në rang vendi, dhe për të fuqizuar partneritetin me rrjete të ngjashme në rajon dhe më gjerë.

Çfarë synon rrjeti i vigjilencës mjedisore?

Nëpërmjet vigjilencës mjedisore organizatat e rrjetit kanë për qëllim mbrojtjen e mjedisit, një ndër të drejtat e njeriut, duke nxitur zbatimin e ligjit dhe aktivizmin qytetar.

Ne punojmë të forcojmë besimin e qytetarëve shqiptarë në ekzistëncën e një shoqërie demokratike, të ngritur mbi një bazë të fuqishme ligjore evropiane, ku ata janë vendimmarrësit e vërtetë. Ne mbrojmë interesat qytetare, i përfaqësojmë ata në tryeza vendimmarëse, dhe i mbështesim se si nëpërmjet mbrojtjes së mjedisit, të jenë vigjiluesit e standardit të tyre të jetesës” – rrjeti i vigjilencës mjedisore.

Fletëpalosje informuese për rrjetin


Organizatat e Rrjetit të Vigjilenës Mjedisore

Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN)
Agjencia e Demokracisë Lokale (LDA)
Klubi Ekologjik Elbasan (KEE)
Per mireqenie sociale dhe Mjedisore (PMSM)
Qendra e Informacionit Aarhus Shkoder (AIC)
Qendra për Mbrojtjen e Ekosistemeve Natyrore në Shqipëri (EcoAlbania)

 

The expansion of our services in this sector has gone through being part of the Board of the Aarhus Convention in Albania in 2010 and to monitor the implementation of the Aarhus Convention. Cases which have followed throughout this focus are:

 

 • The "Tirana Outer Ring Road" project (February - July 2011): the project started breaking all the procedures of the Albanian legislation on environmental protection including the Aarhus Convention. After monitoring and collecting official information, 33 environmental organizations were gathered, to push the relevant state institutions for law enforcement. This was achieved through numerous requested letters, communication with the donor community, protests and electronic media campaigns in the country and abroad, with a message directed mainly for the Ministry of Environment to enforce the law and its powers by suspending the proceedings.
  Summary of the project "Tirana Outer Ring Road" 
  Communications

 • The "Arber Road" project (August 2011 - March 2012):  is implemented without realizing consultations with the public. The work began before receiving environmental permits, and continued the proceedings in the segment that affects the Brari canyons, even if the environmental permit was denied. The case was reported to the donor community, the Ministry of Environment was asked to suspend works, were sent several requested letter, media campaigns were organized etc. 
  Summary of the project Arbri Road
  Communications
  Environment Impact Assesment
  News on EDEN webpage

 • The "Elbasani Road " project (July 2012 - August 2012):  this project was another flagrant case of the infraction of the legislation in force and the Aarhus Convention. Our work on this initiative was focused on the public, how affected they are when the access to information and participation in the decision making is denied to them . Interviews were conducted with protesters and 1800 questionnaires were completed and analyzed in connection with the issue.
  Summary of the project " Elbasani Road"
  Communications